Välkommen
Vad är stress?
Elwans verktyg
 - Stressprofil
 - Rosenmetoden
 - Andningsmassage
 - Medicinsk yoga
 - Hälsoprofilbedömning
 - Hälsokontroll
 - Kost och näring
Om Elwan
Länkar
Kontakta mig

Vad är stress?

Stress är i teknikens språk ”en kraft som deformerar kroppar”

I biologin och medicinen har begreppet fått en annan innebörd. Här syftar man på individens anpassning till alla möjliga påverkningar och påfrestningar. Denna plan sätts i verket när man utsätts för påfrestningar och anpassningskrav. För fysiska påfrestningar men också psykiska och sociala. T.ex. när man påminns om en obehaglig upplevelse eller när man förväntas prestera något som man inte tror sig klara av. Eller när man - med eller utan anledning - ängslas över problem i arbete eller äktenskap, faktiska eller förväntade.

I samtliga dessa fall finns det någonting gemensamt i organismens anpassningsförsök. Och detta gemensamma, detta stereotypa - denna uppvarvning, detta gaspådrag – är stress.
 Organismens uppvarvning som svar på i stort sätt alla påverkningar eller påfrestningar. Speciellt när uppvarvningen är förenad med ångest, oro eller obehag. 

Stressnivån

Stressnivån påverkar hastigheten i förslitningsprocessen i organismen. Ju mera ”gas” organismen släpper på, ju högre ”varvtal” motorn körs på, desto snabbare förbrukas bränslet och förslits motorn. Somliga drar på full gas utan att komma ur fläcken, för säkerhets skull. Eller full gas med bromsen åtdragen, i fall att något ska hända.

Ett visst mått av förslitning är oundvikligt. Annars står ju motorn still, d v s då är man död. Det saken gäller är alltså inte att organismen reagerar med stress, utan graden av stress, d v s hastigheten i förslitningsprocessen. Och naturligtvis under vilka betingelser man trampar på ”gaspedalen”. Om det t ex sker inför en ”omkörning”. Eller när man - fåfängt – rusar motorn vid ”röda trafikljus”.

 ”Gaspådraget” varierar från minut till minut, beroende dels på individens egenskaper, dels på de påverkningar och krav, de stressorer ( det som framkallar stress) som individen utsätts för.

Mycket hänger på hur man tolkar den stressframkallande situationen. Om man ser det som ett hot. Eller som en möjlighet.

T ex ofrivilliga förändringar, som när neddragningar görs på en arbetsplats i besparingssyfte.

Stress har funnits i alla tider

Stress har funnits i alla tider och stressreaktioner förekommer även i djurriket. För flera tusen år sedan var stressreaktionen ändamålsenlig, eftersom den förberedde organismen för fysisk aktivitet, för muskelarbete, t ex för kamp eller flykt när en fara hotade. Vilket var nödvändigt för människosläktets överlevnad.

Människans ”omoderna” biologiska konstruktion svarar inte mot de krav som den nutida miljön ställer.

Bakom ratten eller vid dataterminalen är detta sätt att reagera på föga ändamålsenligt. Vi kan inte slåss med, eller fly från trafiken eller arbetsuppgifterna.. Vi kan inte ta till nävarna mot dålig ekonomi. Och vi kan inte fly från ett trist jobb, ett olyckligt äktenskap genom att använda våra muskler. I regel gör vi ingenting alls. Men bakom den utslätade fasaden förekommer samma stressreaktion, som nu många gånger inte tjänar något rimligt ändamål. Och som man tror kan skada organismen och leda till sjukdom, nämligen om de blir långvariga, intensiva och upprepade.
 

Olikheter i känslighet och slitstyrka

En händelse kan vara mycket olika i sin stressframkallande effekt för olika individer, eller till och med för en och samma individ vid olika tillfällen, t ex när man är utvilad eller trött, pigg och frisk eller plågad av värk och nedstämdhet. Till detta kommer att olika människor har olika utgångsläge i fråga om sin övriga livssituation. Om man är olyckligt gift och därutöver möter stora svårigheter i jobbet, blir stressen svårare än om man har det bra i sin relation och får stöd av sin partner. Även om påfrestningarna i arbetslivet är precis desamma

Att ha mycket att göra men att kunna påverka sin situation är inte alls lika skadligt som att ha mycket att göra och inte kunna påverka sin arbetssituation.

 
Du utsätts för stress kontinuerligt i din vardag, på din arbetsplats och i ditt privatliv. Den är oundviklig och du kan inte vaccinera dig mot stressen. Däremot kan du lära dig tolka och känna igen stressreaktionen. Skaffa dig kunskap om din utsatthet och dina risker.  Förstå hur du reagerar och på så sätt lära dig hantera stressen, rusta dig och bygga skydd mot stressens skadeverkning.  

 
//Lennart Levi har bidragit med fakta.