Välkommen
Vad är stress?
Elwans verktyg
 - Stressprofil
 - Rosenmetoden
 - Andningsmassage
 - Medicinsk yoga
 - Hälsoprofilbedömning
 - Hälsokontroll
 - Kost och näring
Om Elwan
Länkar
Kontakta mig


prof doc® Stressprofil

Verktyg för att minska arbets-och livsstress.                              

  Från analys till åtgärd.

 Stressprofilen ger en djupgående analys av den psykosociala arbetsmilö och den livsstress som individen är utsatt för. Den belyser bland annat arbetsmiljö, krav och inflytande, trivsel och samspel mellan grupper, stress och belastning, stresshanteringsförmåga, livsförändringar, hälsotillstånd, hälsovanor och stressymtom. Vidare redovisas mer personliga områden som glädjeämnen och besvikelser, sammanhang och mening,självuppfattning samt typ A-beteende.Genom att  varje medarbetare får ta del av sin Stress Profil ökar möjligheterna att utforma personliga handlingsplaner. Detta blir en hjälp i individens utveckling.  

Med Stress Profilen kan man också identifiera och analysera orsaker till stress och ohälsa hos både individ och grupper. Den visar tydligt de starka sidorna men också vad som bör utvecklas och förbättras. Detta ger underlag för handlingsplaner på både individ och gruppnivå. Vid en uppföljning kan man se vilka åtgärder som gett önskat resultat        
prof doc® Arbetsmiljöprofil

Hjälpmedel vid det systematiska arbetdmiljöarbetet.

ArbetsmiljöProfilen ger en allsidig beskrivning av både den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön. Den är ett effektivt verktyg för att genomföra och följa upp det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. Analyserna kan användas som ett led i en utvecklingsprocess där en ny mätning och uppföljning genomförs varje eller vartannat år.                                                                                                                                                        ArbetsmiljöProfilen kartlägger bland annat kommunikation, gemenskap samspel och ledningsklimatet på arbetsplatsen. Dessutom undersöks vilka områden som skapar stress och belastning samt de stresssymtom som följer av detta.                         I ArbetsmiljöProfilen görs en bedömning av risken för belastningsskador, elkänslighet, risk för hot, våld och olycksfall. Förekomst av kränkande särbehandling, såsom mobbing och trakasserier, kartläggs. Dessutom mäts olika områden i den fysiska  miljön inklusive ergonomi med ett stort antal frågor.                                                 Med hjälp av ArbetsmiljöProfilen kan man enkelt och överskådligt finna de områden som bör utvecklas och förbättras för att skapa en bättre arbetsmiljö, som i sin tur främjar både hälsa och produktivitet. På sikt ger detta en ökad lönsamhet för företag och organisationer. prof doc® Verksamhetsprofil

Skaffa redskap för att minska stressen, förbättra orken och glädjen.

VerksamhetsProfilen skapar ett brett underlag för förändrings- och utvecklingsarbete inom företag och organisationer. Den har en pedagogisk utformningsom förstås av alla i organisationen och skapar underlag för en givande dialog mellan ledare och medarbetare.

VerksamhetsProfilen ger en samlad bild av fyra viktiga områden som samverkar för att  skapa det lönsamma företaget där personalen också mår bra: arbetsmiljö, effektivitet, kvalitetsarbete samt välbefinnande hos de anställda.